NİĞDE ULUKIŞLA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Taşıma Ve Yemek İhalesi Duyurusu

  İHALE İLANI

T.C.

ULUKIŞLA KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Niğde İli Ulukışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Taşımalı İlkokul Ortaokul Kapsamındaki Öğrencilerin Taşıma Merkezlerine Taşınması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1-İdarenin

 

a) adresi

 Kemalpaşa Mahallesi Yakup Ünal Caddesi  Ulukışla - NİĞDE

b) telefon ve faks numarası

 03885112019- 5112797   

c) elektronik posta adresi (varsa)

 190797@meb.k12.tr

ç) İhale Dokümanının görülebileceği internet adresi

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

:

a) niteliği, türü ve miktarı

İhalenin niteliği,türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP ’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) yapılacağı yer

:Bu Şartnamenin 2.1.b Maddesinde güzergahları belirtilen Niğde İli Ulukışla İlçesinde 18 yerleşim biriminde  taşıma merkezi okullraa 308 öğrencinin taşınması.

c) işin süresi

 İşe Başlama Tarihi 19.09.2016,İşin Bitiş Tarihi 10.06.2017

3-İhalenin

 

a) yapılacağı yer

Ulukışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu     Ulukışla- Niğde

     b) tarihi ve saati

22/08/2014– 10:00

 

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.         İhaleye Katılma Şartları ve istenen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya  kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde , bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.  Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere,ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2.Makine,teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Bu ihale dokümanının eki olan teknik şartnamemizde belirtilen araçlar için istenilen özelliklerde araçların ruhsat bilgileri ( araç kiralıksa noter tasdikli kiralama sözleşmesi ) mali sorumluluk sigortası , ferdi kaza sigortası belgelerini şoförün ehliyeti teklif dosyasının içine koyacaklardır.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Her türlü personel ve öğrenci taşımacılığı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TL (Türk Lirası) karşılığı ULUKIŞLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İLÇE MİLLİ EĞİTİM  MÜDÜRLÜĞÜ  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler  tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ TAKVİM GÜNÜ) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Ulukışla İlçesinde Taşıma Kapsamına Alınıp Öğrenci Taşıma İhalesi Yapılacak Olan Okul ve  18 Yerleşim Birimlerinin Adı, Taşıma Merkezi Okulların Adı, İhale Kayıt Numaraları, Mesafeleri(km), Araç Sayıları, İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saatleri Tablo 1

 

İŞİN ADI / YAPILACAĞI YER

ÖĞRENCİ SAYISI

TOPLAM (KM)

TAŞIT ARACININ

İHALE KAYIT NUMARASI

İHALE TARİHİ SON TEKLİF VERME TARİHİ

İHALE SAATİ SON TEKLİF VERME SAATİ

SIRA NO

 

 

TAŞIMA MERKEZİ OKULUNUN ADI

 

 

TAŞIMA MERKEZİ OKULUNUN ADI

CİNSİ / TÜRÜ

KOLTUK SAYISI

1

KURTULUŞ İNKİLAP ORTAOKULU

BEYAĞIL KÖYÜ

19

5

O

21

2016/279697

22/08/2016

           10:00

ALTAY KÖYÜ

20

17

O

21

GÜNEY KÖYÜ

21

20

  O

22

2

YENİYILDIZ İLKOKULU KEMALPAŞA

İLKOKULU

HACIBEKİRLİ-ÇAT KÖYÜ

 

20

        14

  O

  22

           TEPEKÖY- TAVUKÇİFTLİĞİ

22

19

  O

  29

 

3

EMİNLİK ŞYK ORTAOKULU

            BAŞMAKÇI TORAMAN KÖYÜ

11

12

M

 

14

 

İMRAHOR KÖYÜ

18

12

O

18

KARACAÖREN KÖYÜ

15

13

O

18

HANDERESİ KÖYÜ

16

6

O

18

4

HASANGAZİ İLKOKULU ORTAOKULU

Y.HASANGAZİ KÖYÜ

26

3

O

29

KOÇAK KÖYÜ

17

12

O

19

İLHAN KÖYÜ

7

7

M

14

ÇANAKÇI –KOZLUCA KÖYÜ

15

15

M

16

TEKNEÇUKUR

9

5

M

14

KOLSUZ KÖYÜ

10

9

M

14

5

HÜSNİYE KÖYÜ ORTAOKULU

ÇİFTEKÖY – GEDELİ KÖYLERİ

15

18

O

19

GÜMÜŞ KÖYÜ  PORSUK KÖYÜ

21

9

O

22

6

DARBOĞAZ Ş.Ü.Y.U.ORTAOKULU

ALİHOCA KÖYÜ

26

7

O

29

7

ÇİFTEHAN ORTAOKULU

ALİHOCA KÖYÜ

26

7

O

29

 

 

 

 

 

İHALE İLANI

 

T.C.

ULUKIŞLA KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmet alımı

 

2016–2017 Eğitim - Öğretim Yılında taşımalı İlkokul ve Ortaokul kapsamında olan 308 öğrencinin 178 iş günü öğle yemeğinin pişirilip taşıma merkezi okullara götürülmesi dağıtımı ve sonrasındaki işler için hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

:2016/305037

1-İdarenin

 

a) Adresi

: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kemalpaşa Mah. Yakup Ünal Cad. No:1 51900 ULUKIŞLA /NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası

: : 0388 5112019- 5112496     Fax :0388  5112797

c) Elektronik posta adresi

: 190797@meb.k12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

 

2-İhale konusu hizmetin

Tablo 1’de gösterilen  2016-2017 eğitim ve öğretim yılında taşıma merkezi okullarda  308 öğrenciye öğle yemeği pişirilmesi dağıtılması ve sonrasındaki hizmetleri alımı işi

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 308 Öğrencinin 178 iş günü öğle yemeği

b) Yapılacağı yer

: İdari Şartname ve bu ilan ekinde bulunan Tablo1’de gösterilmiştir.Ulukışla Milli Eğitim Müdürlüğünce taşıma merkezi olarak belirlenen İlkokul ve Ortaokulları (Yüklenicinin yemeklerin pişirilmesi,okullara dağıtımın yapılması ve sonrası işler.)

c) İşin süresi

: 19.09.2016 - 10.06.2017 (178  iş günü, 265 takvim günüdür.)

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Kemalpaşa Mah. Yakup Ünal Cad. NO:1 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 51900  Ulukışla -Niğde

b) Tarihi ve saati

:05 /09/2016 PAZARTESİ Günü Saat:10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge: 

İş yeri Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı

Gıda Üretim İşlerine  ait çalışma izin ve gıda sicil belgesi

Tarım ve Köy işleri Bakanlığından alınmış gıda üretim izin belgesi

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.9.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

... 4.2.1.Bankalardan temin edilecek belgeler .Teklif edilen bedelin %10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezrindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir  yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.2.2 İsteklinin bilançosu veya eş değer belgeleri.

İhalenin yapılacağı yıldan önceki yıla ait

a) yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri

b)(a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir

a-Cari oranın (dönem varlıklar /kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b-Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif)en az  0.10 olması

c-kısa vadeli banka burçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması yeterlilik kriterleridir bu üç kriter birlikte aranır

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler son iki yıla ait belgeleri sunabilir.Bu taktirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması asgari değerlerin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.  Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetini gösteren değerlere göre toplam gelir toplam gider oranının son yılının ve son iki yıl ortalamasının en aza (1,25) olması şartı aranır.Bu durumda yukarıda bilançolar ve gerekli görülen bölümler  üzerinde hesaplanacak oranlar aranmaz.

4.2.3. iş hacmini  gösteren belgeler

a) ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar.bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 15 inden,taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya belirtilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen  bedelin % 10undan az olmaması gerekir. Bu Kriterlerden Herhangi Birini Sağlayan Ve Sağladığı  Kritere İlişkin  Belgeyi Sunan İstekli Yeterli Kabul Edilir.

 Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar ,son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.Bu taktirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerini sağlayıp sağlamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

.4.3.1. İsteklinin son beş yıl içinde bedel içeren bir  sözleşme kapsamında  kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen  bedelin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösterir belgesi,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Bu ihaleye benzer iş olarak Resmi veÖzel Kurum ve kuruluşlarda yapılmış yemek pişirme dağıtım ve sonrası hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif   sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-[İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30.-TL (otuz türk lirası) (Niğde Ulukışla Muhasebe Müdürlüğüne yatacak)  ihale dokümanı hesabına yatırılıp makbuz getirildiğinde ihale dokümanı Müdürlüğümüzden verilecektir.

2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Kemalpaşa Mah.Yakup Ünal Cad. No.1 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 51900 ULUKIŞLA /NİĞDE adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az ..... 30(OTUZ.).. takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif [Veremez.]

Tablo 1

 SIRA NO

ÖĞLEN YEMEĞİ VERİLECEK TAŞIMA MERKEZİ OKULUN ADI

ÖĞRENCİ SAYISI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE KAYIT NU

1

Ulukışla İlçesi Kurtuluş Ortaokulu İnkilap

60

05/09/2016

10:30

2016/305037

2

Ulukışla İlçesi Hüsniye İlkokul Ortaokul

25

3

Ulukışla Kemalpaşa İlkokulu

22

4

Ulukışla Eminlik İlkokulu Ortaokulu

60

5

Ulukışla Hasangazi  İlkokulu Ortaokulu

74

6

Ulukışla Darboğaz İlkokulu Ortaokulu

21

7

Ulukışla Çiftehan İlkokulu Ortaokulu

26

8

Ulukışla Yeniyıldız İlkokulu

20

TOPLAM

 

308


 


 

 

 

 

Kemalpaşa Mahallesi Yakup Ünal Caddesi PTT Yanı Ulukışla/NİĞDE - 0 388 511 20 19

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.